شانس بالای این گزینه برای کسب سمت سرپرستی پرسپولیس - پرسپولیسپرسپولیس تهران